Darmowa dostawa od 120 zł
 • 1 DEFINICJE
 1. ADRES POCZTOWY– IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA INSTYTUCJI, POŁOŻENIE W MIEJSCOWOŚCI (W PRZYPADKU MIEJSCOWOŚCI PODZIELONEJ NA ULICE: ULICA, NUMER BUDYNKU, NUMER MIESZKANIA LUB LOKALU; W PRZYPADKU MIEJSCOWOŚCI NIEPODZIELONEJ NA ULICE: NAZWA MIEJSCOWOŚCI I NUMER NIERUCHOMOŚCI), KOD POCZTOWY ORAZ MIEJSCOWOŚĆ.
 2. ADRES REKLAMACYJNY: CAROMODA KAROLINA DOMINIAK MODŁA KSIĘŻA UL. SŁONECZNA 11, 62-571 STARE MIASTO
 3. CENNIK DOSTAW –  15 ZŁ PRZY PŁATNOŚCI NA KONTO, 20 ZŁ PRZY POBRANIU / KURIER GLS.
 4. DANE KONTAKTOWE: CAROMODA KAROLINA KUDŁA MODŁA KSIĘŻA 23, 62-571 STARE MIASTO
 1. DOSTAWA – RODZAJ USŁUGI PRZEWOZOWEJ WRAZ Z OKREŚLENIEM PRZEWOŹNIKA I KOSZTU WYMIENIONA W CENNIKU DOSTAW
 2. DOWÓD ZAKUPU – FAKTURA.
 3. KARTA PRODUKTU – POJEDYNCZA PODSTRONA SKLEPU ZAWIERAJĄCA INFORMACJE O POJEDYNCZYM PRODUKCIE.
 4. KLIENT – PEŁNOLETNIA OSOBA FIZYCZNA POSIADAJĄCA PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH LUB OGRANICZONĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH, OSOBA PRAWNA LUB JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ A POSIADAJĄCA ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH, DOKONUJĄCA U SPRZEDAJĄCEGO ZAKUPU ZWIĄZANEGO BEZPOŚREDNIO Z JEJ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ LUB ZAWODOWĄ.
 5. KODEKS CYWILNY – USTAWA KODEKS CYWILNY Z DNIA 23 KWIETNIA 1964 ROKU Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI.
 6. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – ZBIÓR ZASAD POSTĘPOWANIA, A W SZCZEGÓLNOŚCI NORM ETYCZNYCH I ZAWODOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART 2 PKT. 5 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU NIEUCZCIWYM PRAKTYKOM RYNKOWYM Z DNIA 23 SIERPNIA 2007 ROKU Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI.
 7. KONSUMENT – PEŁNOLETNIA OSOBA FIZYCZNA POSIADAJĄCA PEŁNĄ ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH, DOKONUJĄCA U SPRZEDAJĄCEGO ZAKUPU NIEZWIĄZANEGO BEZPOŚREDNIO Z JEJ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ LUB ZAWODOWĄ.
 8. KOSZYK – LISTA PRODUKTÓW SPORZĄDZONA Z OFEROWANYCH W SKLEPIE PRODUKTÓW NA PODSTAWIE WYBORÓW KUPUJĄCEGO.
 9. KUPUJĄCY – ZARÓWNO KONSUMENT, JAK I KLIENT.
 10. MIEJSCE WYDANIA RZECZY – ADRES LUB PUNKT ODBIORU WSKAZANE W ZAMÓWIENIU PRZEZ KUPUJĄCEGO.
 11. MOMENT WYDANIA RZECZY – MOMENT, W KTÓRYM KUPUJĄCY LUB WSKAZANA PRZEZ NIEGO DO ODBIORU OSOBA TRZECIA OBEJMIE RZECZ W POSIADANIE.
 12. PŁATNOŚĆ – METODA DOKONANIA ZAPŁATY ZA PRZEDMIOT UMOWY I DOSTAWĘ
 13. PRAWO KONSUMENCKIE – USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU.
 14. PRODUKT – MINIMALNA I NIEPODZIELNA ILOŚĆ RZECZY, KTÓRA MOŻE BYĆ PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA, A KTÓRA PODANA JEST W SKLEPIE SPRZEDAJĄCEGO, JAKO JEDNOSTKA MIARY PRZY OKREŚLENIU JEGO CENY (CENA/JEDNOSTKA).
 15. PRZEDMIOT UMOWY – PRODUKTY I DOSTAWA BĘDĄCE PRZEDMIOTEM UMOWY.
 16. PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – PRZEDMIOT UMOWY.
 17. PUNKT ODBIORU – MIEJSCE WYDANIA RZECZY NIEBĘDĄCE ADRESEM POCZTOWYM, WYMIENIONE W ZESTAWIENIU UDOSTĘPNIONYM PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO W SKLEPIE.
 18. RZECZ – RZECZ RUCHOMA MOGĄCA BYĆ LUB BĘDĄCA PRZEDMIOTEM UMOWY.
 19. SKLEP – SERWIS INTERNETOWY DOSTĘPNY POD ADRESEM WWW.caromoda.pl ZA POŚREDNICTWEM, KTÓREGO KUPUJĄCY MOŻE ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE.
 1. SPRZEDAJĄCY: CAROMODA KAROLINA DOMINIAK MODŁA KSIĘŻA UL. SŁONECZNA 11, 62-571 STARE MIASTO
 2. NIP:  665 300 22 08
 3. KONTO BANKOWE: 54 1140 2004 0000 3902 7621 6247
 1. SYSTEM – ZESPÓŁ WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZE SOBĄ URZĄDZEŃ INFORMATYCZNYCH I OPROGRAMOWANIA, ZAPEWNIAJĄCY PRZETWARZANIE I PRZECHOWYWANIE, A TAKŻE WYSYŁANIE I ODBIERANIE DANYCH POPRZEZ SIECI TELEKOMUNIKACYJNE ZA POMOCĄ WŁAŚCIWEGO DLA DANEGO RODZAJU SIECI URZĄDZENIA KOŃCOWEGO, POTOCZNIE OKREŚLANY INTERNETEM.
 2. TERMIN REALIZACJI – PODANA NA KARCIE PRODUKTU LICZBA GODZIN LUB DNI ROBOCZYCH.
 3. UMOWA – UMOWA ZAWIERANA POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORCY LUB NA ODLEGŁOŚĆ W ROZUMIENIU USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA Z DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU W PRZYPADKU KONSUMENTÓW I UMOWA SPRZEDAŻY W ROZUMIENIU ART. 535 USTAWY KODEKS CYWILNY Z DNIA 23 KWIETNIA 1964 ROKU W PRZYPADKU KUPUJĄCYCH.
 4. WADA – ZARÓWNO WADA FIZYCZNA, JAK I WADA PRAWNA.
 5. WADA FIZYCZNA – NIEZGODNOŚĆ RZECZY SPRZEDANEJ Z UMOWĄ, A W SZCZEGÓLNOŚCI, JEŚLI RZECZ:
 • NIE MA ONA WŁAŚCIWOŚCI, KTÓRE RZECZ TEGO RODZAJU POWINNA MIEĆ ZE WZGLĘDU NA CEL W UMOWIE OZNACZONY ALBO WYNIKAJĄCY Z OKOLICZNOŚCI LUB PRZEZNACZENIA;
 • NIE MA WŁAŚCIWOŚCI, O KTÓRYCH ISTNIENIU SPRZEDAJĄCY ZAPEWNIŁ KONSUMENTA,
 • NIE NADAJE SIĘ DO CELU, O KTÓRYM KONSUMENT POINFORMOWAŁ SPRZEDAJĄCEGO PRZY ZAWARCIU UMOWY, A SPRZEDAJĄCY NIE ZGŁOSIŁ ZASTRZEŻENIA CO DO TAKIEGO JEJ PRZEZNACZENIA;
 • ZOSTAŁA KONSUMENTOWI WYDANA W STANIE NIEZUPEŁNYM;
 • W RAZIE NIEPRAWIDŁOWEGO JEJ ZAMONTOWANIA I URUCHOMIENIA, JEŻELI CZYNNOŚCI TE ZOSTAŁY WYKONANE PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO LUB OSOBĘ TRZECIĄ, ZA KTÓRĄ SPRZEDAJĄCY PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ALBO PRZEZ KONSUMENTA, KTÓRY POSTĄPIŁ WEDŁUG INSTRUKCJI OTRZYMANEJ OD SPRZEDAJĄCEGO;
 • NIE MA ONA WŁAŚCIWOŚCI, O KTÓREJ ZAPEWNIAŁ PRODUCENT LUB JEGO PRZEDSTAWICIEL LUB OSOBA, KTÓRA WPROWADZA RZECZ DO OBROTU W ZAKRESIE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ OSOBA, KTÓRA PRZEZ UMIESZCZENIE NA RZECZY SPRZEDANEJ SWOJEJ NAZWY, ZNAKU TOWAROWEGO LUB INNEGO OZNACZENIA ODRÓŻNIAJĄCEGO PRZEDSTAWIA SIĘ, JAKO PRODUCENT, CHYBA, ŻE SPRZEDAJĄCY ZAPEWNIEŃ TYCH NIE ZNAŁ ANI, OCENIAJĄC ROZSĄDNIE, NIE MÓGŁ ZNAĆ ALBO NIE MOGŁY ONE MIEĆ WPŁYWU NA DECYZJĘ KONSUMENTA O ZAWARCIU UMOWY, ALBO, GDY ICH TREŚĆ ZOSTAŁA SPROSTOWANA PRZED ZAWARCIEM
 1. WADA PRAWNA – SYTUACJA, KIEDY RZECZ SPRZEDANA STANOWI WŁASNOŚĆ OSOBY TRZECIEJ ALBO JEST OBCIĄŻONA PRAWEM OSOBY TRZECIEJ, A TAKŻE, JEŻELI OGRANICZENIE W KORZYSTANIU LUB ROZPORZĄDZANIU RZECZĄ WYNIKA Z DECYZJI LUB ORZECZENIA WŁAŚCIWEGO ORGANU.
 2. ZAMÓWIENIE – OŚWIADCZENIE WOLI KUPUJĄCEGO ZŁOŻONE ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU OKREŚLAJĄCE JEDNOZNACZNIE: RODZAJ I ILOŚĆ PRODUKTÓW; RODZAJ DOSTAWY; RODZAJ PŁATNOŚCIMIEJSCE WYDANIA RZECZY, DANE KUPUJĄCEGO A ZMIERZAJĄCE BEZPOŚREDNIO DO ZAWARCIA UMOWY POMIĘDZY KUPUJĄCYM A SPRZEDAJĄCYM.
 • 2 WARUNKI OGÓLNE
 1. UMOWAZAWIERANA JEST W JĘZYKU POLSKIM, ZGODNIE Z POLSKIM PRAWEM I NINIEJSZYM REGULAMINEM.
 2. MIEJSCE WYDANIA RZECZY MUSI ZNAJDOWAĆ SIĘ NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.
 3. SPRZEDAJĄCY JEST ZOBOWIĄZANY I ZOBOWIĄZUJE SIĘ ŚWIADCZYĆ USŁUGI I DOSTARCZAĆ RZECZY WOLNE OD WAD.
 4. WSZYSTKIE CENY PODAWANE PRZEZ SPRZEDAJĄCEGOWYRAŻONE SĄ̨ W POLSKIEJ WALUCIE I SĄ CENAMI BRUTTO (ZAWIERAJĄ PODATEK VAT). CENY PRODUKTÓW NIE ZAWIERAJĄ KOSZTU DOSTAWY, KTÓRY OKREŚLONY JEST W CENNIKU DOSTAW.
 5. SPRZEDAJĄCYNIE UDZIELA KUPUJĄCEMU GWARANCJI W ROZUMIENIU ART. 577 KODEKSU CYWILNEGO, NATOMIAST INFORMUJE O ZNANYCH MU GWARANCJACH UDZIELONYCH PRZEZ OSOBY TRZECIE DLA PRODUKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKLEPIE.
 6. POTWIERDZENIE, UDOSTĘPNIENIE, UTRWALENIE, ZABEZPIECZENIE WSZELKICH ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWYW CELU UZYSKANIA DOSTĘPU DO TYCH INFORMACJI W PRZYSZŁOŚCI NASTĘPUJE W POSTACI:
 • POTWIERDZENIA ZAMÓWIENIAPOPRZEZ WYSŁANIE NA WSKAZANY ADRES E-MAIL
 • DOŁĄCZENIA DO ZREALIZOWANEGO ZAMÓWIENIA, WYSŁANEGO DO WSKAZANEGO MIEJSCA WYDANIA RZECZY W FORMIE PAPIEROWEJDOWODU ZAKUPU.
 1. SPRZEDAJĄCYNIE POBIERA ŻADNYCH OPŁAT ZA KOMUNIKACJĘ Z NIM Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA NA ODLEGŁOŚĆ, A KUPUJĄCY PONIESIE JEJ KOSZTY W WYSOKOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z UMOWY JAKĄ ZAWARŁ Z OSOBĄ TRZECIĄ ŚWIADCZĄCĄ NA JEGO RZECZ OKREŚLONĄ USŁUGĘ UMOŻLIWIAJĄCĄ POROZUMIEWANIE NA ODLEGŁOŚĆ.
 2. SPRZEDAJĄCY STOSUJE SIĘ DO KODEKSU DOBRYCH PRAKTYK.
 • 3 ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA
 1. ZAMÓWIENIAMOŻNA SKŁADAĆ 24 GODZINY NA 7 DNI W TYGODNIU.
 2. W CELU ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIAKUPUJĄCY POWINIEN WYKONAĆ CO NAJMNIEJ NASTĘPUJĄCE CZYNNOŚCI, Z KTÓRYCH CZĘŚĆ MOŻE BYĆ WIELOKROTNIE POWTARZANA:
  • DODANIE DO KOSZYKA PRODUKTU;
  • WYBÓR RODZAJU DOSTAWY;
  • WYBÓR RODZAJU PŁATNOŚCI;
  • WYBÓR MIEJSCA WYDANIA RZECZY;
  • ZŁOŻENIE W SKLEPIEZAMÓWIENIA POPRZEZ UŻYCIE PRZYCISKU „ZAMAWIAM”.
 3. ZAWARCIE UMOWYKONSUMENTEM NASTĘPUJE Z CHWILĄ ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA.
 4. ZAWARCIE UMOWYKLIENTEM NASTĘPUJE Z CHWILĄ PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO.
 5. REALIZACJA ZAMÓWIENIAKLIENTA  NASTĘPUJE PO ZAWARCIU UMOWY i zarejestrowania płatności PRZELEWEM LUB ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH PO ZAWARCIU UMOWY I ZAKSIĘGOWANIU WPŁATY KLIENTA NA KONCIE SPRZEDAJĄCEGO.
 6. WYSŁANIE PRZEDMIOTU UMOWYNASTĘPUJE W TERMINIE OKREŚLONYM w sklepie. BIEG TERMINU ROZPOCZYNA SIĘ Z CHWILĄ REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
 7. ZAKUPIONY PRZEDMIOT UMOWYJEST WRAZ Z WYBRANYM PRZEZ KUPUJĄCEGO DOKUMENTEM SPRZEDAŻY WYSYŁANY WYBRANYM PRZEZ KUPUJĄCEGO RODZAJEM DOSTAWY DO WSKAZANEGO PRZEZ KUPUJĄCEGO ZAMÓWIENIU MIEJSCA WYDANIA RZECZY.
 • 4 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. KONSUMENTOWI, PRZYSŁUGUJE NA PODSTAWIE ART. 27 PRAWA KONSUMENCKIEGOPRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ, BEZ PODANIA PRZYCZYNY I BEZ PONOSZENIA KOSZTÓW, Z WYJĄTKIEM KOSZTÓW OKREŚLONYCH W ART. 33, ART. 34 PRAWA KONSUMENCKIEGO.
 2. TERMIN ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ WYNOSI 14 DNI OD MOMENTU WYDANIA RZECZY, A DO ZACHOWANIA TERMINU WYSTARCZY WYSŁANIE OŚWIADCZENIA PRZED JEGO UPŁYWEM.
 3. OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY KONSUMENTMOŻE ZŁOŻYĆ NA FORMULARZU
 4. SPRZEDAJĄCYWYŁĄCZA MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY W INNEJ NIŻ PISEMNA FORMIE.
 5. SPRZEDAJĄCYNIEZWŁOCZNIE POTWIERDZI KONSUMENTOWI NA ADRES E-MAIL (PODANY PRZY ZAWIERANIU UMOWY I INNY JEŻELI ZOSTAŁ PODANY W ZŁOŻONYM OŚWIADCZENIU O ODSTĄPIENIU OD UMOWY) OTRZYMANIE OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY.
 6. W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY, UMOWA JEST UWAŻANA ZA NIEZAWARTĄ.
 7. KONSUMENTMA OBOWIĄZEK ZWRÓCIĆ RZECZ SPRZEDAJĄCEMU NIEZWŁOCZNIE, JEDNAK NIE PÓŹNIEJ NIŻ 14 DNI. KONSUMENT ODSYŁA RZECZY BĘDĄCE PRZEDMIOTEM UMOWY, OD KTÓREJ ODSTĄPIŁ NA WŁASNY KOSZT I RYZYKO.
 8. KONSUMENT NIE PONOSI KOSZTÓW DOSTARCZANIA TREŚCI CYFROWYCH, KTÓRE NIE SĄ ZAPISANE NA NOŚNIKU MATERIALNYM, JEŻELI NIE WYRAZIŁ ZGODY NA SPEŁNIENIE ŚWIADCZENIA PRZED UPŁYWEM TERMINU DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY LUB NIE ZOSTAŁ POINFORMOWANY O UTRACIE PRZYSŁUGUJĄCEGO MU PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W CHWILI UDZIELANIA TAKIEJ ZGODY LUB PRZEDSIĘBIORCA NIE DOSTARCZYŁ POTWIERDZENIA ZGODNIE Z ART. 15 UST. 1 I ART. 21 UST. 1. PRAWA KONSUMENCKIEGO.
 9. KONSUMENTPONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI RZECZY BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM UMOWY A BĘDĄCE WYNIKIEM KORZYSTANIA Z NIEJ W SPOSÓB WYKRACZAJĄCY POZA KONIECZNY DO STWIERDZENIA CHARAKTERU, CECH I FUNKCJONOWANIA RZECZY.
 10. SPRZEDAJĄCYNIEZWŁOCZNIE, NIE PÓŹNIEJ NIŻ W TERMINIE 14 DNIZWRÓCI KONSUMENTOWI WSZYSTKIE DOKONANE PRZEZ NIEGO PŁATNOŚCI, W TYM KOSZTY DOSTARCZENIA RZECZY, A JEŻELI KONSUMENT WYBRAŁ SPOSÓB DOSTAWY INNY NIŻ NAJTAŃSZY ZWYKŁY SPOSÓB DOSTARCZENIA OFEROWANY PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO, SPRZEDAJĄCY NIE ZWRÓCI KONSUMENTOWI DODATKOWYCH KOSZTÓW ZGODNIE Z ART 33 PRAWA KONSUMENCKIEGO.
 11. SPRZEDAJĄCY DOKONUJE ZWROTU PŁATNOŚCI PRZY UŻYCIU TAKIEGO SAMEGO SPOSOBU PŁATNOŚCI, JAKIEGO UŻYŁ KONSUMENT lub INNYm SPOSobem, KTÓRY NIE WIĄŻE SIĘ DLA NIEGO Z ŻADNYMI KOSZTAMI.
 12. SPRZEDAJĄCYMOŻE WSTRZYMAĆ SIĘ ZE ZWROTEM ZAPŁATY OTRZYMANEJ OD KONSUMENTADO CHWILI OTRZYMANIA RZECZY Z POWROTEM LUB DOSTARCZENIA PRZEZ KONSUMENTA DOWODU JEJ ODESŁANIA.
 13. KONSUMENTOWI ZGODNIE Z ART 38 PRAWA KONSUMENCKIEGO NIE PRZYSŁUGUJE PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:
  • W KTÓREJ CENA LUB WYNAGRODZENIE ZALEŻY OD WAHAŃ NA RYNKU FINANSOWYM, NAD KTÓRYMI SPRZEDAJĄCY NIE SPRAWUJE KONTROLI, I KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ PRZED UPŁYWEM TERMINU DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY;
  • W KTÓREJ PRZEDMIOTEM ŚWIADCZENIA JEST RZECZ NIEPREFABRYKOWANA, WYPRODUKOWANA WEDŁUG SPECYFIKACJI KONSUMENTA LUB SŁUŻĄCA ZASPOKOJENIU JEGO ZINDYWIDUALIZOWANYCH POTRZEB;
  • W KTÓREJ PRZEDMIOTEM ŚWIADCZENIA JEST RZECZ ULEGAJĄCA SZYBKIEMU ZEPSUCIU LUB MAJĄCA KRÓTKI TERMIN PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA;
  • W KTÓREJ PRZEDMIOTEM ŚWIADCZENIA JEST RZECZ DOSTARCZANA W ZAPIECZĘTOWANYM OPAKOWANIU, KTÓREJ PO OTWARCIU OPAKOWANIA NIE MOŻNA ZWRÓCIĆ ZE WZGLĘDU NA OCHRONĘ ZDROWIA LUB ZE WZGLĘDÓW HIGIENICZNYCH, JEŻELI OPAKOWANIE ZOSTAŁO OTWARTE PO DOSTARCZENIU;
  • W KTÓREJ PRZEDMIOTEM ŚWIADCZENIA SĄ RZECZY, KTÓRE PO DOSTARCZENIU, ZE WZGLĘDU NA SWÓJ CHARAKTER, ZOSTAJĄ NIEROZŁĄCZNIE POŁĄCZONE Z INNYMI RZECZAMI;
  • W KTÓREJ PRZEDMIOTEM ŚWIADCZENIA SĄ NAGRANIA DŹWIĘKOWE LUB WIZUALNE ALBO PROGRAMY KOMPUTEROWE DOSTARCZANE W ZAPIECZĘTOWANYM OPAKOWANIU, JEŻELI OPAKOWANIE ZOSTAŁO OTWARTE PO DOSTARCZENIU;
  • O DOSTARCZANIE TREŚCI CYFROWYCH, KTÓRE NIE SĄ ZAPISANE NA NOŚNIKU MATERIALNYM, JEŻELI SPEŁNIANIE ŚWIADCZENIA ROZPOCZĘŁO SIĘ ZA WYRAŹNĄ ZGODĄ KONSUMENTA PRZED UPŁYWEM TERMINU DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I PO POINFORMOWANIU GO PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ O UTRACIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY;
  • O DOSTARCZANIE DZIENNIKÓW, PERIODYKÓW LUB CZASOPISM, Z WYJĄTKIEM UMOWY O PRENUMERATĘ.
 • 5 RĘKOJMIA
 1. SPRZEDAJĄCY NA PODSTAWIE ART. 558§1 KODEKSU CYWILNEGO CAŁKOWICIE WYŁĄCZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC KLIENTÓW Z TYTUŁU WAD FIZYCZNYCH I PRAWNYCH (RĘKOJMIA).
 2. SPRZEDAJĄCYPONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC KONSUMENTA NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 556 KODEKSU CYWILNEGO I KOLEJNYCH ZA WADY (RĘKOJMIA).
 3. W PRZYPADKU UMOWY ZKONSUMENTEM JEŻELI WADA FIZYCZNA ZOSTAŁA STWIERDZONA PRZED UPŁYWEM ROKU OD MOMENTU WYDANIA RZECZY, PRZYJMUJE SIĘ, ŻE ISTNIAŁA ONA W CHWILI PRZEJŚCIA NIEBEZPIECZEŃSTWA NA KONSUMENTA.
 4. KONSUMENT JEŻELI RZECZ SPRZEDANA MA WADĘ, MOŻE:
  • ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE O ŻĄDANIU OBNIŻENIA CENY;
  • ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY;
 • CHYBA ŻE SPRZEDAJĄCYNIEZWŁOCZNIE I BEZ NADMIERNYCH NIEDOGODNOŚCI DLA KONSUMENTA WYMIENI RZECZ WADLIWĄ NA WOLNĄ OD WAD ALBO WADĘ USUNIE. JEŻELI JEDNAK RZECZ BYŁA JUŻ WYMIENIONA LUB NAPRAWIANA PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO ALBO SPRZEDAJĄCY NIE UCZYNIŁ ZADOŚĆ OBOWIĄZKOWI WYMIANY RZECZY NA WOLNĄ OD WAD LUB USUNIĘCIA WADY, NIE PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO WYMIANY RZECZY LUB USUNIĘCIA WADY.
 1. KONSUMENT, MOŻE ZAMIAST ZAPROPONOWANEGO PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO USUNIĘCIA WADY ŻĄDAĆ WYMIANY RZECZY NA WOLNĄ OD WAD ALBO ZAMIAST WYMIANY RZECZY ŻĄDAĆ USUNIĘCIA WADY, CHYBA ŻE DOPROWADZENIE RZECZY DO ZGODNOŚCI Z UMOWĄ W SPOSÓB WYBRANY PRZEZ KONSUMENTAJEST NIEMOŻLIWE ALBO WYMAGAŁOBY NADMIERNYCH KOSZTÓW W PORÓWNANIU ZE SPOSOBEM PROPONOWANYM PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO, PRZY CZYM PRZY OCENIE NADMIERNOŚCI KOSZTÓW UWZGLĘDNIA SIĘ WARTOŚĆ RZECZY WOLNEJ OD WAD, RODZAJ I ZNACZENIE STWIERDZONEJ WADY, A TAKŻE BIERZE SIĘ POD UWAGĘ NIEDOGODNOŚCI, NA JAKIE NARAŻAŁBY KONSUMENTA INNY SPOSÓB ZASPOKOJENIA.
 2. KONSUMENTNIE MOŻE ODSTĄPIĆ OD UMOWY, JEŻELI WADA JEST NIEISTOTNA.
 3. KONSUMENT JEŻELI RZECZ SPRZEDANA MA WADĘ, MOŻE RÓWNIEŻ:
  • ŻĄDAĆ WYMIANY RZECZY NA WOLNĄ OD WAD;
  • ŻĄDAĆ USUNIĘCIA WADY.
 1. SPRZEDAJĄCYJEST OBOWIĄZANY WYMIENIĆ RZECZ WADLIWĄ NA WOLNĄ OD WAD LUB USUNĄĆ WADĘ W ROZSĄDNYM CZASIE BEZ NADMIERNYCH NIEDOGODNOŚCI DLA KUPUJĄCEGO.
 2. SPRZEDAJĄCYMOŻE ODMÓWIĆ ZADOŚĆUCZYNIENIA ŻĄDANIU KONSUMENTA, JEŻELI DOPROWADZENIE DO ZGODNOŚCI Z UMOWĄ RZECZY WADLIWEJ W SPOSÓB WYBRANY PRZEZ KUPUJĄCEGO JEST NIEMOŻLIWE ALBO W PORÓWNANIU Z DRUGIM MOŻLIWYM SPOSOBEM DOPROWADZENIA DO ZGODNOŚCI Z UMOWĄ WYMAGAŁOBY NADMIERNYCH KOSZTÓW.
 3. W PRZYPADKU, JEŻELI RZECZ WADLIWA ZOSTAŁA ZAMONTOWANA, KONSUMENTMOŻE ŻĄDAĆ OD SPRZEDAJĄCEGODEMONTAŻU I PONOWNEGO ZAMONTOWANIA PO DOKONANIU WYMIANY NA WOLNĄ OD WAD LUB USUNIĘCIU WADY, JEDNAK ZOBOWIĄZANY JEST PONIEŚĆ CZĘŚĆ ZWIĄZANYCH Z TYM KOSZTÓW PRZEWYŻSZAJĄCYCH CENĘ RZECZY SPRZEDANEJ ALBO MOŻE ŻĄDAĆ OD SPRZEDAJĄCEGO ZAPŁATY CZĘŚCI KOSZTÓW DEMONTAŻU I PONOWNEGO ZAMONTOWANIA, DO WYSOKOŚCI CENY RZECZY SPRZEDANEJ. W RAZIE NIEWYKONANIA OBOWIĄZKU PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO, KONSUMENT JEST UPOWAŻNIONY DO DOKONANIA TYCH CZYNNOŚCI NA KOSZT I NIEBEZPIECZEŃSTWO SPRZEDAJĄCEGO.
 4. KONSUMENT, KTÓRY WYKONUJE UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI, JEST OBOWIĄZANY NA KOSZT SPRZEDAJĄCEGO DOSTARCZYĆ RZECZ WADLIWĄ NA ADRES REKLAMACYJNY, A JEŻELI ZE WZGLĘDU NA RODZAJ RZECZY LUB SPOSÓB JEJ ZAMONTOWANIA DOSTARCZENIE RZECZY PRZEZ KONSUMENTABYŁOBY NADMIERNIE UTRUDNIONE, KONSUMENTOBOWIĄZANY JEST UDOSTĘPNIĆ RZECZ SPRZEDAJĄCEMU W MIEJSCU, W KTÓRYM RZECZ SIĘ ZNAJDUJE. W RAZIE NIEWYKONANIA OBOWIĄZKU PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO KONSUMENT JEST UPOWAŻNIONY DO ODESŁANIA RZECZY NA KOSZT I NIEBEZPIECZEŃSTWO SPRZEDAJĄCEGO.
 5. KOSZTY WYMIANY LUB NAPRAWY PONOSI SPRZEDAJĄCY, ZA WYJĄTKIEM SYTUACJI OPISANEJ W §4 PKT 10.
 6. SPRZEDAJĄCYOBOWIĄZANY JEST PRZYJĄĆ OD KONSUMENTARZECZ WADLIWĄ W RAZIE WYMIANY RZECZY NA WOLNĄ OD WAD LUB ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
 7. SPRZEDAJĄCY W TERMINIE CZTERNASTU DNI USTOSUNKUJE SIĘ DO:
  • OŚWIADCZENIA O ŻĄDANIU OBNIŻENIA CENY;
  • OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY;
  • ŻĄDANIA WYMIANY RZECZY NA WOLNĄ OD WAD;
  • ŻĄDANIA USUNIĘCIA WADY.

W PRZECIWNYM WYPADKU UWAŻA SIĘ, ŻE UZNAŁ ZA UZASADNIONE OŚWIADCZENIE LUB ŻĄDANIE KONSUMENTA.

 1. SPRZEDAJĄCY ODPOWIADA Z TYTUŁU RĘKOJMI, JEŻELI WADA FIZYCZNA ZOSTANIE STWIERDZONA PRZED UPŁYWEM DWÓCH LAT OD MOMENTU WYDANIARZECZY KONSUMENTOWI, A JEŻELI PRZEDMIOTEM SPRZEDAŻY JEST RZECZ UŻYWANA PRZED UPŁYWEM ROKU OD MOMENTU WYDANIARZECZY KONSUMENTOWI.
 2. ROSZCZENIE KONSUMENTA O USUNIĘCIE WADY LUB WYMIANĘ RZECZY SPRZEDANEJ NA WOLNĄ OD WAD PRZEDAWNIA SIĘ Z UPŁYWEM ROKU, LICZĄC OD DNIA STWIERDZENIA WADY JEDNAK NIE WCZEŚNIEJ NIŻ PRZED UPŁYWEM DWÓCH LAT OD MOMENTU WYDANIARZECZY KONSUMENTOWI, A JEŻELI PRZEDMIOTEM SPRZEDAŻY JEST RZECZ UŻYWANA PRZED UPŁYWEM ROKU OD MOMENTU WYDANIARZECZY KONSUMENTOWI.
 3. W PRZYPADKU, KIEDY OKREŚLONY PRZEZ SPRZEDAJĄCEGOLUB PRODUCENTA TERMIN PRZYDATNOŚCI RZECZY DO UŻYCIA KOŃCZY SIĘ PO UPŁYWIE DWÓCH LAT OD MOMENTU WYDANIA RZECZY KONSUMENTOWISPRZEDAJĄCYODPOWIADA Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY FIZYCZNE TEJ RZECZY STWIERDZONE PRZED UPŁYWEM TEGO TERMINU.
 4. W TERMINACH OKREŚLONYCH W §4 PKT 11-13 KONSUMENTMOŻE ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ALBO OBNIŻENIU CENY Z POWODU WADY FIZYCZNEJ RZECZY SPRZEDANEJ, A JEŻELI KONSUMENTŻĄDAŁ WYMIANY RZECZY NA WOLNĄ OD WAD LUB USUNIĘCIA WADY, BIEG TERMINU DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ALBO OBNIŻENIU CENY ROZPOCZYNA SIĘ Z CHWILĄ BEZSKUTECZNEGO UPŁYWU TERMINU DO WYMIANY RZECZY LUB USUNIĘCIA WADY.
 5. W RAZIE DOCHODZENIA PRZED SĄDEM ALBO SĄDEM POLUBOWNYM JEDNEGO Z UPRAWNIEŃ Z TYTUŁU RĘKOJMI TERMIN DO WYKONANIA INNYCH UPRAWNIEŃ, PRZYSŁUGUJĄCYCH KONSUMENTOWIZ TEGO TYTUŁU, ULEGA ZAWIESZENIU DO CZASU PRAWOMOCNEGO ZAKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA. ODPOWIEDNIO STOSUJE SIĘ RÓWNIEŻ DO POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO, PRZY CZYM TERMIN DO WYKONANIA INNYCH UPRAWNIEŃ Z TYTUŁU RĘKOJMI, PRZYSŁUGUJĄCYCH KONSUMENTOWI, ZACZYNA BIEC OD DNIA ODMOWY PRZEZ SĄD ZATWIERDZENIA UGODY ZAWARTEJ PRZED MEDIATOREM LUB BEZSKUTECZNEGO ZAKOŃCZENIA MEDIACJI.
 6. DO WYKONYWANIA UPRAWNIEŃ Z TYTUŁU RĘKOJMI ZAWADY PRAWNERZECZY SPRZEDANEJ STOSUJE SIĘ §4 PKT 11-12, Z TYM ŻE BIEG TERMINU ROZPOCZYNA SIĘ OD DNIA, W KTÓRYM KONSUMENT DOWIEDZIAŁ SIĘ O ISTNIENIU WADY, A JEŻELI KONSUMENT DOWIEDZIAŁ SIĘ O ISTNIENIU WADY DOPIERO NA SKUTEK POWÓDZTWA OSOBY TRZECIEJ – OD DNIA, W KTÓRYM ORZECZENIE WYDANE W SPORZE Z OSOBĄ TRZECIĄ STAŁO SIĘ PRAWOMOCNE.
 7. JEŻELI Z POWODU WADY RZECZY KUPUJĄCY ZŁOŻYŁ OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ALBO OBNIŻENIU CENY, MOŻE ON ŻĄDAĆ NAPRAWIENIA SZKODY, KTÓRĄ PONIÓSŁ PRZEZ TO, ŻE ZAWARŁ UMOWĘ, NIE WIEDZĄC O ISTNIENIU WADY, CHOĆBY SZKODA BYŁA NASTĘPSTWEM OKOLICZNOŚCI, ZA KTÓRE SPRZEDAJĄCYNIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI, A W SZCZEGÓLNOŚCI MOŻE ŻĄDAĆ ZWROTU KOSZTÓW ZAWARCIA UMOWY, KOSZTÓW ODEBRANIA, PRZEWOZU, PRZECHOWANIA I UBEZPIECZENIA RZECZY, ZWROTU DOKONANYCH NAKŁADÓW W TAKIM ZAKRESIE, W JAKIM NIE ODNIÓSŁ Z NICH KORZYŚCI, A NIE OTRZYMAŁ ICH ZWROTU OD OSOBY TRZECIEJ ORAZ ZWROTU KOSZTÓW PROCESU. NIE UCHYBIA TO PRZEPISOM O OBOWIĄZKU NAPRAWIENIA SZKODY NA ZASADACH OGÓLNYCH.
 8. UPŁYW ŻADNEGO TERMINU DO STWIERDZENIA WADY NIE WYŁĄCZA WYKONANIA UPRAWNIEŃ Z TYTUŁU RĘKOJMI, JEŻELI SPRZEDAJĄCY WADĘ PODSTĘPNIE ZATAIŁ.
 • 6 POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
 1. ADMINISTRATOREM BAZ DANYCH OSOBOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ KONSUMENTÓWSKLEPU JEST SPRZEDAJĄCY.
 2. SPRZEDAJĄCYZOBOWIĄZUJE SIĘ DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z USTAWĄ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 ROKU ORAZ USTAWĄ O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Z DNIA 18 LIPCA 2002 ROKU. KUPUJĄCY PODAJĄC PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA SWOJE DANE OSOBOWE SPRZEDAJĄCEMU WYRAŻA ZGODĘ NA ICH PRZETWARZANIE PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO W CELU REALIZACJI ZŁOŻONEGO ZAMÓWIENIA. KUPUJĄCY MA W KAŻDEJ CHWILI MOŻLIWOŚĆ WGLĄDU, POPRAWIANIA, AKTUALIZACJI ORAZ USUWANIA SWOICH DANYCH OSOBOWYCH.
 3. SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZBIERANIA, PRZETWARZANIA I PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH WYKORZYSTYWANYCH W CELU REALIZACJI ZAMÓWIEŃPRZEZ SKLEP ZOSTAŁY OPISANE W POLITYCE PRYWATNOŚCI
 • 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU NIE MA NA CELU NARUSZENIA PRAW KUPUJĄCEGO. NIE MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ W TEN SPOSÓB INTERPRETOWANE, GDYŻ W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI REGULAMINU Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM SPRZEDAJĄCYDEKLARUJE BEZWZGLĘDNE PODPORZADKOWANIE SIĘ I STOSOWANIE TEGO PRAWA W MIEJSCE ZAKWESTIONOWANEGO PRZEPISU REGULAMINU.
 2. O ZMIANACH REGULAMINU I ICH ZAKRESIE ZAREJESTROWANI KUPUJĄCYBĘDĄ POWIADOMIENI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (NA WSKAZANY PRZY REJESTRACJI LUB ZAMÓWIENIU ADRES E-MAIL). POWIADOMIENIE ZOSTANIE WYSŁANE CO NAJMNIEJ NA 30 DNI PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIE NOWEGO REGULAMINU. ZMIANY WPROWADZANE BĘDĄ W CELU DOSTOSOWANIA REGULAMINU DO OBOWIĄZUJĄCEGO STANU PRAWNEGO.
 3. AKTUALNA WERSJA REGULAMINU JEST ZAWSZE DOSTĘPNA DLA KUPUJĄCEGOW ZAKŁADCE REGULAMIN.
 4. W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH NINIEJSZYM REGULAMINEM STOSUJE SIĘ ODPOWIEDNIE OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE. KWESTIE SPORNE, JEŚLI KONSUMENTWYRAZI TAKĄ WOLĘ, ROZWIĄZUJE SIĘ NA DRODZE POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO LUB SĄDU POLUBOWNEGO. W OSTATECZNOŚCI SPRAWĘ ROZSTRZYGA SĄD WŁAŚCIWY MIEJSCOWO I RZECZOWO.

Shopping cart

0
image/svg+xml

Nie posiadasz produktów w koszyku.

Continue Shopping